Khuyến mãi Khuyến mãi
카테고리

순살 6 조각

재고: 1 바코드: Gà giòn không xương - 6 miếng
105,000₫

영업시간: 7h30-20h
배달시간: 8h-20h

같은 가격대의 제품

본 제품